• UMOWA TRANSPORTOWA

  UWAGA! UMOWA JEST WAŻNA TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM USTALENIU JEJ WARUNKÓW I WPŁATY DEPOZYTU NA KONTO ZLECENIOBIORCY.

 • ZLECENIODAWCA

 • ZLECENIOBIORCA

 • Artur Tuchlin zaobowiązuje się zrealizować usługę transportu na poniższych warunkach:

 • WARUNKI UMOWY

 • Zleceniodawca zamawia usługę przeprowadzki na dzień:

 • Przeprowadzka odbędzie się z miejsca:

 • Do miejsca:

 • Po wstepnej konsultacji strony ustalają wysokość należności:

 • Zleceniodawca {osobaZamawiajaca} zobowiązuje się do wpłacenia depozytu w wysokości 20% ({wpiszUstalona} {wybierzWalute}) wartości usługi niezwłocznie po podpisaniu umowy, na konto:

  TUCHLIN ARTUR TRANSPORT LTD

  29 Malcolm Road, CR5 2DB, Coulsdon

  Numer konta: 44850921

  Sort code: 04 00 75

  Dla płatności międzynarodowych:

  IBAN : GB38 REVO 0099 6994 2224 60

  SWIFT/BIC: REVOGB21

  W TYTULE WPŁATY PROSIMY WPISAĆ NUMER UMOWY.

  W przypadku braku wpłaty depozytu, niniejszą umowę uznaje się za nieważną.

 • USTALENIA KOŃCOWE

  1. Strony zastrzegają sobie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
  2. Wypowiedzenie powinno mieć forme pisemną pod rygorem nieważnosći.
  3. W przypadku rozwiązania umowy z winy Zleceniobiorcy depozyt zostaje zwrócony na wskazane przez Zleceniodawcę konto bankowe.
  4. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do przestrzegania REGULAMINU I ZASAD firmy Tuchlin Artur Transport LTD.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 • Clear
 • Should be Empty: